Evaluatie SOK toont ontwikkelpunten samenwerking

Terugkijkend op de eerste volledige twee jaar (2013 - 2014) van Winnet is de unanieme conclusie van de Winnet partners dat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) nog steeds de richting geeft om de gewenste doelen te behalen. In het evaluatierapport van Twynstra Gudde staan ontwikkelpunten om de netwerksamenwerking binnen Winnet ambtelijk professioneler te voeden en te ondersteunen. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de gewenste flexibiliteit in deelname aan projecten.

Zichtbare resultaten halen

Tijdens de brede bijeenkomst van 1 oktober 2015 is een duidelijk beeld ontstaan over de werking en de effecten van de SOK. Samengevat vinden alle partners dat er een goede basis voor regionale samenwerking in de afvalwaterketen ligt en dat het nu zaak wordt om binnen de regio Winnet meer zichtbare resultaten te behalen.

Voortbouwend op het evaluatierapport hebben de Winnet partners daarom, in lijn met de bevindingen van Twynstra Gudde, in de brede bijeenkomst uitgesproken dat zij de manier waarop netwerksamenwerking in de SOK is vastgelegd anders willen organiseren. Of beter: de samenwerking professioneler en meer resultaat gericht willen maken. Concreet gaat Winnet in de resterende periode 2015 – 2016 ‘zichtbare resultaten behalen’ door:

  1. De focus te leggen op die projecten waarvoor de grootste winst te verwachten is, zoals Assetmanagement en Hemelwater;
  2. De verdeling van inzet en capaciteit vast te stellen, zodat alle partners op een evenredige wijze aan het programma bijdragen;
  3. Het opstellen van een projectovereenkomst 2016, waarmee concrete winst te behalen is en deze door alle partners bestuurlijk laten vaststellen;
  4. Het afspreken en naleven van een inspanningsverplichting per deelnemer ter voeding en verankering van het resultaat van Winnet;
  5. Voor de regio en per partner, zichtbaar te maken welke winst behaald zal worden;
  6. Het programma te managen, waarbij de programmanager Winnet stuurt middels een actieve, regisserende rol op het resultaat;
  7. Selectief expertise in te huren, waar deze binnen de regio niet beschikbaar is of vrijgemaakt kan worden.

Vaststellen jaarplan 2016

De opbrengst van de brede bijeenkomst is uitgewerkt in een nota waarmee we in de komende periode tot eind 2016 zichtbare resultaten behalen. Deze nota wordt in november met de stuurgroep van Winnet doorgesproken en gedeeld met alle partners. De nota vult de SOK aan en maakt de afspraken zakelijker. Dit wordt zichtbaar in het jaarplan 2016 dat, samen met de begroting 2016, aan alle colleges eind 2015 ter vaststelling aangeboden gaat worden.

Informatie over de nota, het jaarplan en de begroting 2016 is op te vragen bij Martien Marteijn, programmamanager Winnet.


Winnet ondertekening-2

Getekende Winnet SOK