Stand van zaken RAB

De themagroep Hemelwater heeft de taken over drie activiteiten verdeeld. Er is gestart met de invoering van een waterbergingsbank voor Winnet. De ervaringen met de waterbank van Nieuwegein staan hiervoor model. Gelijktijdig is gestart met het opzetten van een plan voor het uitvoeren van gezamenlijke maaiveldanalyses en het opstellen van een standaard voor een hemelwaterverordening.

Tijdens de themabijeenkomst van 14 april hebben 8 partners uit de regio hun ervaring uitgewisseld in het omgaan met wateroverlast. Na de zomer wordt de opbrengst zichtbaar gemaakt in een gezamenlijk “draaiboek wateroverlast”.

Nog voor de zomer zal de themagroep Stedelijk Water opdracht verstrekken voor de uitvoering van Ecoscans bij 13 partners binnen de regio Winnet. Daarmee is het mogelijk om al in het komende zomerseizoen de huidige kwaliteit van het watersysteem goed in beeld te brengen. Voordat het beheer van het grondwatermeetnet opnieuw wordt aanbesteed heeft de themagroep Grondwater de doelmatigheid van deze montoring bepaald. De voorbereiding van de inkoop van de beheertaak is gestart zodat na de zomer een nieuwe opdracht kan worden verleend.

De themagroepen Duurzaamheid en Assetmanagement richten zich in hun aanpak allebei op verzamelen en benutten van regionale kennis. Zo wordt een aanzet gegeven voor het opzetten van het ‘Kennisprogramma Duurzame Assets’ dat zich in eerste plaats richt op het rioleringsysteem. En door statische informatie van de afvalwaterketen te ontsluiten ontstaat een beter inzicht in de werking. Dit leidt potentieel tot grote kansen voor doelmatigheidmaatregelen en structurele kostenbesparing. Heel bijzonder zijn de projecten voor riothermie in De Bilt en Houten en het initiatief voor een pilot bij Harmelen, voor onderzoek naar de effecten van verstoppingen in riolen met een kleine diameter.

Over al deze plannen is meer terug te lezen op de website van Winnet. Voor specifieke vragen of ideeën wordt verwezen naar de themagroepen. Met een gezamenlijke inzet wordt het mogelijk onze ambitie voor een doelmatige waterketen tegen aanvaardbare kosten te realiseren. Laat je kans om een bijdrage te leveren niet voorbijgaan en kijk mee. Door onze gezamenlijke bijdrage wordt het mogelijk om de regionale ambities in de waterketen te realiseren!!!