Winnet ligt financieel op koers, Ruimtelijke Adaptatie nieuw aandachtsveld

De regio Winnet haalt zijn ambitie voor het verminderen van de kostenstijging met 15,2 miljoen euro in 2020. Dit resultaat blijkt uit de Regionale Monitor, die de 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen hebben uitgevoerd. In de periode tussen 2010 en 2015 heeft Winnet 60% (9 miljoen euro) van de besparingsambitie gerealiseerd.

Kosten stijgen minder hard

Dit beeld correspondeert ook met de landelijke rapportage “Staat van ons Water” van de samenwerking in de afvalwater. Dit rapport, over de voortgang van de afspraken in het Bestuursakkoord Water, is op 26 mei j.l. aangeboden aan de minister van IenM. Het rapport laat zien dat de landelijke vermindering van de kostenstijging 59 % bedraagt. Dat komt neer op een structurele besparing van 225 miljoen ten opzichte van de ambitie van 380 miljoen euro. De prognose is dat vrijwel alle regio’s hun ambitie gaan halen; enkele regio’s doen zelfs meer. Ook voor WINNET zijn er goede mogelijkheden om de kosten nog minder te laten stijgen dan de voorgenomen 15,2 miljoen euro. Na het realiseren van de quick wins zal de aandacht nu meer worden gericht op de moeilijker op te pakken uitdagingen, zoals de investeringen in onderhoud en vernieuwing van afvalwatersystemen.

Extra inspanning op Kwetsbaarheid en Kwaliteit

Tijdens het Bestuurlijk Platform op 23 juni  j.l. is afgesproken om in de komende periode het accent te leggen op vermindering van kwetsbaarheid en kwaliteitverbetering. Er moeten nog serieuze stappen worden gezet om de doelen te behalen. Voorzitter Herman Geerdes sprak uit dat de regio blijvend moet investeren in de samenwerking,  zodat ‘kostenbeheersing hand in hand gaat met een optimaal functionerend watersysteem‘.

Coalitie Ruimtelijke adaptatie onderdeel van Winnet

In een gezamenlijk overleg met de bestuurstafel Ruimte van de U10 hebben de regionale bestuurders op 23 juni besloten om de Coalitie Ruimtelijk Adaptatie onder te brengen binnen de regio WINNET en te agenderen bij U10. Geconcludeerd is dat de klimaatscenario’s, waarmee ook de regio rond Utrecht nu wordt geconfronteerd, vragen om een daadkrachtiger samenwerking. Met deze verbreding van de samenwerking ontstaat de gewenste synergie in de programma’s en kunnen de nieuwe uitdagingen ten gevolge van klimaatverandering gezamenlijk worden aangepakt.

Communicatie

Het rapport ‘De Staat van ons Water’ en de brief van de koepels zijn via de onderstaande link terug te lezen. Het rapport kunt u delen op uw eigen website.

http://samenwerkenaanwater.nl/actueel/nieuws/2016/05destaat-van-ons-water/


P1040712