Winnet heeft stedelijke waterkwaliteit in beeld

Winnet heeft de ecologische kwaliteit van het stedelijk water van alle deelnemende gemeenten laten vastleggen in een rapportage: de ’ecoscan’.

Winnet heeft stedelijke waterkwaliteit in beeld

Winnet heeft de ecologische kwaliteit van het stedelijk water van alle deelnemende gemeenten laten vastleggen in een rapportage: de ’ecoscan’. Met het opleveren van deze ecoscans beschikken alle Winnet-partners over een compleet beeld van de wateren in het stedelijk gebied.  In de ecoscan is niet alleen op een overzichtelijke wijze de kwaliteit van het stedelijk water beschreven, tevens is een doorkijk gegeven naar mogelijke oplossingsrichtingen om de kwaliteit te verbeteren. Op 28 januari 2016 is het resultaat besproken tijdens een druk bezochte themamiddag van Winnet. Vanuit de hele regio waren medewerkers van gemeenten en waterschap aanwezig, ook om na te denken over de vervolgstappen. Hiermee is een goede basis gelegd voor verdere samenwerking om de kwaliteit van het stedelijk water duurzaam te verbeteren.

Eerste stap naar aantrekkelijk water

Eén van de doelen van Winnet is om aantrekkelijk water in stad en dorp te creëren, met voldoende ruimte voor planten en dieren, waarin en waarlangs onze inwoners met plezier recreëren, wonen en werken. De gezamenlijke ambitie van alle Winnet-partners is dat het stedelijk water in 2027 minimaal aan het streefbeeld “zichtbaar” voldoet. Dit streefbeeld houdt in dat het water vrij is van knelpunten zoals overmatige blauwalgen bloei, veel kroos of zwerfvuil. Winnet-partners zijn vrij om hogere streefbeelden na te streven voor hun grondgebied of in specifieke watergangen met hogere potentie. Maar voor alle partners was de eerste stap: in beeld brengen hoe het staat met de waterkwaliteit.

Uniek resultaat

In augustus 2015 is adviesbureau Tauw in opdracht van Winnet begonnen met het maken van de ecoscans door ongeveer 350 monsterpunten te inventariseren op watervegetatie, oevervegetatie en beleving. Deze ecoscans vloeien voort uit het Regionaal Afvalwaterketen Beleid (RAB) dat door alle Winnet-partners gezamenlijk is opgezet. De opdracht maakt deel uit van het programma dat wordt uitgevoerd door de themagroep “stedelijk water”. Eind 2015 kon adviesbureau Tauw de ecocsan-rapportages van de hele regio bij de themagroep aanbieden. Het bereiken van deze mijlpaal betekent dat Winnet over een uniek resultaat beschikt; De ecocsans geven namelijk een kwaliteitsbeeld van het stedelijk water voor het grootste aaneengesloten gebied in Nederland.

Parels en knelpunten

Donderdag 28 januari 2016 presenteerde Tauw de resultaten van de ecoscans aan een grote groep van medewerkers van  gemeenten en waterschap. Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar leidde de middag in met een videoboodschap. Zijn boodschap was dat het stedelijk water een steeds belangrijker item is voor het waterschap, dat ook bereid is om daarin te investeren. Uit de ecoscans bleek dat er qua waterkwaliteit enkele pareltjes liggen binnen ons beheergebied. Maar er zijn ook nog veel knelpuntlocaties aanwezig met veel kroos, geen waterplanten, slecht doorzicht en zwerfvuil.  De themagroep stedelijk water verzorgde een workshop, waarbij in groepjes is nagedacht over de vervolgstappen.

Gezamenlijke inspanning

Met de resultaten van de ecoscans kunnen Winnet-partners aan de slag om knelpunten op te lossen. Voor no-regret maatregelen kan gebruik worden gemaakt van de kwaliteitsimpuls stedelijk water. Op basis van co-financiering verdeelt HDSR jaarlijks 3 ton onder de meest kansrijke projecten . Echter, soms zijn de oplossingsrichtingen niet zo duidelijk en zal een watersysteemanalyse nodig zijn voor de juiste prognose. De partners kunnen ervoor kiezen om deze watersysteemanalyse te laten uitvoeren, waarbij onderzocht wordt wat de beste oplossingsrichting is per knelpunt. Via de themagroep stedelijk water zal deze kennis binnen Winnet gedeeld worden, zodat we kunnen leren van elkaars aanpak.


Werksessie ecoscan

ecoscan1