Voortgang Winnet programma 2016

Afwegingskader assetmanagement

Het verminderen van de stijging van de kosten voor de rioleringszorg is een actueel onderwerp binnen onze regionale samenwerking. Dit geldt zeker binnen de themagroep Assetmanagement, die op zoek zijn gegaan naar een methodiek waarmee inzicht wordt gegeven in de wijze waarop besparingen kunnen worden gerealiseerd, welk beleid daartoe moet worden gevoerd en wat dit betekent voor de gemiddelde kwaliteit van het stelsel. Zij zijn gestart met het ontwikkelen van een afwegingskader dat eenvoudig van opzet is en breed toepasbaar binnen de regio. Dit afwegingskader zal in de themabijeenkomst van 26 mei met de Winnet partners worden besproken.

Pilot Rasmariant

Tegelijk is de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestart met het toepassen van een restlevensduur-methode om de gewenste besparingen in beeld te brengen. Met de toepassing van het beleidsmodel ‘Rasmariant’ wordt inzicht verkregen op de kwaliteitsontwikkeling van het rioolstelsel. Door gebruik te maken van risicoprofielen wordt de invloed van budgetten op de kwaliteit van rioolstelsel in beeld gebracht.  Naar verwachting kan het eerste resultaat van deze methode, waar grote besparingen tot de mogelijkheden behoren, in september 2016 worden gepresenteerd.

Hemelwater

De Themagroep Hemelwater heeft twee reeds geïntroduceerde instrumenten uitgewerkt, die gaan bijdragen om de huidige en toekomstige opgaven voor de waterhuishouding in te vullen. Hiertoe zullen aan de regio een de “Regenwaterverordening‘ en de ‘Waterbergingsbank’ beschikbaar worden gesteld.

De ‘Waterbergingsbank’ is overeenkomst tussen gemeenten en waterschap, waarmee overschotten en tekorten aan waterberging, binnen een bepaald (peil) uitgeruild kunnen worden. Het draagt bij aan snellere planvorming, vormt een transparante gebiedgerichte benadering, is effectief en kostenbesparend en leidt tot een robuust watersysteem.

Voor de “Regenwaterverordening’ zal gebruik gemaakt worden van de modelverordening van de VNG. Deze gaat uit van de wens om hemel- en grondwaterlozingen in de openbare vuilwaterriolering te beëindigen. Het dient als stok achter de deur om het bestaande beleid voor het afkoppelen van ‘schoon’ hemelwater door particulieren te bevorderen. Beide instrumenten zullen in de themabijeenkomst van 21 juni worden besproken.

Levenscyclusanalyse (LCA)

De ambitie van Winnet tot en met 2020 is het verzamelen van kennis over duurzame assets die we kunnen toepassen in ons dagelijks werk. In opdracht van de themagroep Duurzaamheid maakt een student van universiteit Wageningen, als onderdeel van haar onderzoeksstage, een Levenscyclusanalyse (LCA) van rioleringsstelsels in onze regio. In dit LCA-onderzoek worden de verschillende typen stelsels met elkaar te vergeleken voor het aspect duurzaamheid. Het onderzoek is onderdeel van het meerjarenprogramma van het Regionaal Afvalwaterketenbeleid binnen het kennisprogramma duurzame assets.

Het onderzoek wordt begeleid door het KWR Watercycle Research Institute uit Nieuwegein. Winnet heeft voor de uitvoer van het onderzoek eenmalig budget beschikbaar gesteld. De Winnet deelnemers hebben de gegevens van de bestaande rioolstelsels beschikbaar gesteld. Hierdoor sluiten de uitgangspunten van de LCA zoveel mogelijk aan bij de praktijk in de Winnet regio. Met de resultaten van het onderzoek kunnen de beheerders in de afvalwaterketen een betere afweging maken op basis van de kosten-kwaliteitverhouding bij de keuze van nieuw aan te leggen stelsels. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op de themabijeenkomst in juni.

Na de zomer gaat de themagroep verder met de invulling van het kennisprogramma duurzame assets. Verder lopen er twee haalbaarheidsonderzoeken voor riothermie bij de gemeenten Houten en Den Bilt. De themagroep duurzaamheid gaat jullie regelmatig in de nieuwsbrief informeren over nieuwe (duurzame) ontwikkelingen in de waterketen. We gaan ook netwerkbijeenkomsten bezoeken om kansen op het gebied van duurzame assets en het sluiten van kringlopen voor de Winnetpartners te verkennen.