Verkenning samenwerking Winnet en CRA

Op dinsdag 25 september kwamen de Winnet & CRA (coalitie ruimtelijke adaptatie) partners samen, in de Algemeen Bestuur-zaal van HDSR, om de (on)mogelijkheden van een eventuele samenwerking te verkennen.

Steeds weer blijkt dat de samenwerkingsverbanden Winnet en CRA deels bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Met als gevolg: onnodig veel afstemmen en het gevaar op dubbelingen of gaten. Hoewel er al enkele projecten gezamenlijk worden uitgevoerd, blijft er reden genoeg over om actie te ondernemen. Er is daarom een stuurgroep geformeerd met de opdracht een en ander zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Dit resulteerde in de bijeenkomst van 25 september, waarin de aanwezigen de mate van urgentie en noodzaak tot samenwerking verkenden.

Kennismaking

Sonja de Goede, stimulator van Winnet, en Enrico Moens, aanjager van CRA, openden de middag. Na het introduceren van de stuurgroepleden, was het tijd voor een kennismaking tussen de aanwezigen. Dit onder leiding van de facilitators van de samenkomst: Anja Menkveld en Martijn Jongens. De deelnemers bewogen zich tussen begrippen aan weerszijden van de zaal, en gaven hiermee een indruk van hun werkzaamheden en achtergrond. Het gaf bovendien een leuk beeld van de mate van betrokkenheid van de deelnemers bij de onderwerpen en hun verwachtingen.

Uitdaging

Frans Peter Westers (gemeente Utrecht) en Saskia van Gool (provincie Utrecht), beide leden van de stuurgroep, gaven vervolgens een presentatie over de achtergronden van de twee huidige samenwerkingsverbanden, Winnet en CRA, en daagden de aanwezige partners uit ideeën te delen over of en waarom er zou moeten worden samengewerkt binnen Water & Klimaat.

Vragen!?!

Vanaf daar namen de facilitators het weer over. Uit de discussie die volgde bleek dat alle aanwezigen het eens waren over de noodzaak én urgentie van samenwerking op het thema. Vragen die hierbij naar voren kwamen zijn: De fysieke opgave ligt er (klimaatbestendige organisatie in 2050), maar hoe ga je er mee om? En, hoe zorg je dat alle betrokkenen (dus niet alleen de afdeling water/riolering) begrip krijgen van de voorliggende opgaven? En, wat betekent dit voor de kortere termijn: het gereed hebben van een nieuw beleid in 2020? En, wat is klimaatbestendigheid eigenlijk?

Aan de slag…

In drie groepen gingen de deelnemers aan de slag met het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Daarnaast was de vraag om middels een SWOT (een model voor het in kaart brengen van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) enkele samenwerkingsvormen in beeld te brengen, welke lopen van ‘Huidige-situatie’ tot ‘Volledige-samenwerking-binnen-water-&-klimaat’ De uitkomsten hiervan worden nader uitgewerkt en in een vervolgsessie voorgelegd aan de stuurgroep.

Resultaat!

Duidelijk is in ieder geval dat alle aanwezige partijen de voorkeur geven aan een efficiënte samenwerking binnen de afvalwaterketen en ruimtelijke adaptatie (of zelfs het volledig samenvoegen), met de opmerking dat een en ander constructief en praktisch uitvoerbaar is. De komende periode wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van een samenwerkingsvorm waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van alle input van deze bijeenkomst.

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Sonja de Goede: sonja.de.goede@hdsr.nl


samenwerking Winnet CRA 3
samenwerking Winnet CRA 2
samenwerking Winnet CRA 1