Klimaatstresstest

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht.

Als tussendoel is gesteld dat een klimaatbestendige inrichting uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van de overheden. Om dit te bereiken moeten overheden uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheden voor klimaatverandering in beeld brengen.

In de regio Utrecht Zuid-West is het uitvoeren van de klimaatstresstest gezamenlijk opgepakt in twee bestaande samenwerkingsverbanden: Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) en Winnet. Samen met Ingenieursbureau Aveco de Bondt, hebben we in de eerste helft van 2018 de kwetsbaarheid van de regio/gemeente in beeld gebracht op het gebied van wateroverlast, hitte, verdroging en overstromingen. Niet alleen voor het stedelijk gebied, maar ook voor het landelijk gebied.

Aan de hand van deze digitale stresstest hebben we in elke gemeente met collega’s op het gebied van water, milieu, groen, ruimte, gezondheid en veiligheid de vraag gesteld: “Waar krijgen we stress van?” Door deze vraag met verschillende vakdisciplines te beantwoorden hebben we een gemeenschappelijk beeld gecreëerd over de kwetsbaarheid van de gemeente en de bewustwording verhoogd.

Vervolgens zijn we in een regionale workshop ingegaan op de kwetsbaarheden ‘buiten de gemeentegrenzen’. Hier zijn vooral regionale onderwerpen op het gebied van klimaatadaptatie besproken, zoals zoetwateraanvoer, natuur, wegen en regionale bodemdaling.

De volgende stap zal zijn om aan de hand van de klimaatstresstest een risicodialoog te voeren met de samenleving en een gezamenlijke strategie op te stellen.
De klimaatstresstest is uitgevoerd onder regie van de themagroep Hemelwater. Meer informatie over deze themagroep leest u hier.


klimaatstresstest