Levenscyclusanalyse

Elk onderdeel van de riolering heeft een bepaalde milieu-impact. Een rioolbuis, pomp, kolk of put is van bepaalde materialen gemaakt.

De milieu-impact bestaat o.a. uit klimaatverandering, toxiciteit, eutrofiëring, verzuring, landgebruik en uitputting van grondstoffen zoals metalen of fossiele brandstoffen. Hoe lager de milieu-impact, hoe beter het is voor onze planeet. In de ideale situatie is de netto milieu-impact van de hele levenscyclus van een product nul. De levenscyclus bestaat uit de volgende fasen: grondstoffenwinning, fabricage, aanleg, gebruik en stort/verbranding/recycling.

Winnet heeft door KWR levenscyclusanalyses (LCA) laten uitvoeren van het vervangen/aanleggen van rioolbuizen van verschillende materialen (beton, PVC en HDPE) en het relinen van bestaande rioolbuizen. Met de LCA is de milieu-impact bepaald. PVC en HDPE hebben de laagste milieu-impact.

De fasen grondstoffenwinning en fabricage blijken de grootste milieu-impact te hebben, gevolgd door transport en het afvalscenario; aanleg en onderhoud hebben geen significante invloed. Daarnaast blijkt dat hoe kleiner de diameter hoe lager de milieu-impact. Relinen is beter dan vervangen bij dezelfde diameter.

Door de themagroep Duurzaamheid is dit project uitgevoerd. Meer informatie over deze themagroep leest u hier.


Levenscyclusanalyse