Risicogestuurd rioolbeheer

Goede riolen zijn van groot belang voor de volksgezondheid. Kapotte riolen veroorzaken lekkage, zandinloop, verstoppingen of soms instortingen.

De gevolgen van een instorting zijn verschillend. Inzicht hebben in de kwaliteit van het riool en weten waar de belangrijke riolen liggen is een noodzaak. De samenwerkende partijen binnen Winnet willen van elkaar leren, elkaar aanvullen en slimmer werken zodat de kosten van het afvalwaterbeheer optimaal worden beheerst. Vanuit deze wens is de werkgroep Assetmanagement ontstaan. Binnen deze werkgroep wordt kwaliteit- en risicogestuurd rioolbeheer gezien als een slimme manier van werken.

Assetmanagement is een breed begrip en kan op diverse manieren worden beschouwd. Dit project richt zich op het concreet, toepasbaar en reproduceerbaar maken van keuzes in het rioolbeheer van het vrijverval stelsel. Kortom: op basis van welke afwegingen (kosten, risico en prestatie) ga ik nu repareren, renoveren of vervangen?

Vanuit deze gedachte is er een afwegingskader voor kwaliteit- en risicogestuurd rioolbeheer gemaakt dat:

 • Binnen een bandbreedte variabel is in te regelen;
 • Handvatten biedt bij de keuze voor repareren, renoveren of vervangen;
 • Voor elke Winnet deelnemer bruikbaar is om een eigen lokale afweging te kunnen maken;
 • Aansluit bij beschikbare geautomatiseerde analysetools.

In het project is antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Welke geautomatiseerde analysetools voor risico gestuurd rioolbeheer zijn in de markt beschikbaar?
 • Welke afwegingskaders zijn er en hoe kunnen die in een stroomschema worden geplaatst?
 • Welke aanvullende informatie is nodig?
 • Hoe kan risico gestuurd rioolbeheer worden geïmplementeerd?

Een exemplaar van de rapportage is op te vragen bij de werkgroep assetmanagement.

Incidentenplannen riolering

In 2010 zijn er binnen Winnet voor alle gemeenten gezamenlijke incidentenplannen riolering opgesteld in een digitale omgeving. In 2017 zijn deze plannen geactualiseerd voor alle gemeenten.

Het incidentenplan riolering beschrijft de afhandeling van incidenten door de verschillende betrokken partijen. Inhoudelijk bestaat het incidentenplan uit vier scenario's, waarin nagenoeg alle denkbare incidenten worden ondervangen. Per scenario's is er een handelingsperspectief beschreven.

 • Lozing gevaarlijke stoffen / brand met bluswater
 • Water overlast (hevige buien)
 • Schade aan rioolstelsel
 • Uitval rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen
 • Geïnteresseerd?
 • Daarnaast willen we in 2018 o.a. nadenken over de verankering van assetmanagement in beleid en de voorbereiding op de omgevingswet.
 • Onlosmakelijk verbonden met het incidentenplan zijn de opleidingen, trainingen en oefeningen. Want een plan hebben is één, maar er naar kunnen handelen is minstens zo belangrijk. Eind 2016 hebben wij in regionaal verband getraind. Wellicht dat we in 2018 een gezamenlijke oefening kunnen houden.

De themagroep Assetmanagement denkt graag mee over uw vragen n.a.v. de bovenstaande projecten of andere ideeën / wensen binnen het speelveld assetmanagement. Meer informatie over deze themagroep lees je hier.


DSC7092