Organisatie Winnet

De komende jaren staan we voor grote uitdagingen, zoals kennisverlies door pensionering, klimaatverandering (denk aan meer neerslag en langere periodes van droogte), en het onderhoud of vervangen van riolen en zuiveringen.

Om deze uitdagingen aan te kunnen, is samenwerking essentieel. Winnet zet zich in voor een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen. Ons doel daarbij is: nu en in de toekomst zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, tegen aanvaardbare kosten. Om dat te bereiken werken we regionaal aan één gezamenlijke toekomstvisie. Daarnaast maken we ons sterk voor de (door)ontwikkeling en innovatie van de afvalwaterketen en één gezamenlijk kader voor beleidskeuzes. Tenslotte werken we aan vermindering van de kwetsbaarheid, in meest brede zin.

Om deze doelen te behalen werken we vanuit drie pijlers:

  1. kennis en deskundigheid uitwisselen, verbreden en borgen;
  2. capaciteit afstemmen op de hoeveelheid werk;
  3. op lokaal en regionaal niveau zoeken naar mogelijkheden om slimmer te werken.

Organisatiestructuur
Winnet is een breed samenwerkingsverband en heeft daarmee een interessante organisatiestructuur:

Kernteam:
Samenstelling: zes thematrekkers, een stimulator en een secretaris. Daarnaast nog een onafhankelijke voorzitter. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenwerking, waaronder de themagroepen.

Deelnemersgroep:
Bestaat uit de 15 afgevaardigden van alle gemeenten en wordt inhoudelijk geïnformeerd door het kernteam. Zij zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun bestuurder die Winnet in zijn/haar portefeuille heeft.

Managementgroep:
Vanuit elke parnter 1 afgevaardigde, waaronder een voorzitter, en stimulator. Zij zijn financieel eindverantwoordelijk en kaderstellend.

Bestuur Winnet
Het bestuur is samengesteld uit 14 wethouders en een hoogheemraad. Zij worden geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking én relevante onderwerpen binnen de afvalwaterketen. Ongeveer 4 keer per jaar komen zij samen tijdens een Water en Klimaattafel (WKT). De WKT wordt samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) georganiseerd.


Winnet ondertekening, partners
Winnet ondertekening, documenten